Naruto - Page 4

Sasuke Stage

Orochimaru's Base Destroyed

Mountain

Naruto Ship. - Bridge

Naruto Ship. - Naruto 4 Tails Stage

Naruto Ship. - Orochimaru's Base

Rocks (During The Night)

Rocks (During The Day)

Suigetsu Stage

Bridge - Sasuke vs Danzou V.2 (has NPC)1 2 3 4