Naruto - Page 3

Bridge - Sasuke vs Danzou

Training Field

Uchiha Temple

Orochimaru's Base

Naruto - Akatsuki's Base

Naruto - Orochimaru's Base

Naruto - Orochimaru vs Naruto 4 Tails

Naruto - Orochimaru's Base Destroyed

Naruto - Gate 44º of the Area Training

Naruto - Chunnin Shiken Preliminary1 2 3 4